BUILDING INFORMATION

Investor: Công ty TNHH Lương Thực Vàm Cỏ

Location: Lô F3, KCN Thuận Đạo mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Project scale: Nhà máy Bêtông

Construction package: Xây dựng và M&E

Total:

Time: Từ 03/07/2017 đến 06/07/2017

National: Việt Nam