KHO NGOẠI QUAN NAM TÂN UYÊN - GĐ2 (KHO 3-4)
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải U&I
Địa điểm:
KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
Quy mô dự án:
Nhà kho, bãi container và các hạng mục phụ khác
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
1.085.771 USD
Thời gian thi công:
Tháng 3/2014 đến tháng 8/2014
Quốc gia:
VN
Hình ảnh

-->